NÖROBİLİM TEMELLİ BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ

NÖROBİLİM TEMELLİ BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ
(NBT-BDT) EĞİTİMİ DUYURUSU
(ANKARA)
Bilişsel-Davranışçı Terapiler, son 20 yıldır büyük atılımlar yapmış, danışanların temelde şimdiki sorunlarını çözmeye yönelik olan, yapılandırılmış, kısa süreli, kanıta dayalı terapilerdir. Ancak, gerekli durumlarda kişilik üzerinde derinlemesine çalışmayı da hedefleyen daha uzun süreli terapilere dönüştürülmektedirler. Bilişsel-davranışçı terapilerin temel varsayımı, kişilerin yaşadıkları duygusal sıkıntılarının temelinde, işlevsel olmayan düşünme alışkanlıklarının, inançlarının yattığıdır. Bu düşünceler ve inançlar, olumsuz duygulara, o duygular da kişiyi daha da
çok strese sokan davranışlara yol açmaktadır. Ortaya çıkan kısır döngünün çözülmesinde ise işlevsel olmayan düşünce ve inançların bulunup, işlevsel olanlarıyla değiştirilmesi yatar. Düşünceler ve inançlar işlevsel biçimde değiştikçe, duygular değişir; duygular olumlu yönde değiştikçe de davranışlar değişebilir ve kişi daha mutlu bir yaşam oluşturma yönünde
beceriler kazanmış olur. Bilişsel –davranışçı terapiler depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları, panik bozukluklar, sosyal fobi, madde bağımlılığı,yeme bozuklukları, evlilik sorunları, obsesif-kompulsif bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu, kişilik bozuklukları, kronik ağrı bozukluğu, hipokondria, şizofreni gibi çok geniş bir yelpazedeki psikolojik sorunların tedavisinde başarıyla uygulanabilmektedir. Bu etkililik, sürekli olarak
yapılan bilimsel araştırmalarla da gösterilmektedir. Uygulandığı gruplar
ise, tutuklulardan, okul çocuklarına, uyum sorunları yaşayanlardan,
medikal hastalara kadar, her eğitim düzeyi, her sosyoekonomik
düzeyden, her yaştan danışanlardır. Bireysel düzeyde uygulanabildiği
kadar, grup düzeyinde de uygulanabilmektedir.
Bilişsel-davranışçı terapilerin kuramsal temeli tarihsel olarak bilginin
zihinde nasıl işlendiği konusunda bilişsel psikoloji alanında yapılan
araştırmalardan elde edilen bilgilere dayandırılmıştır. Ancak son yıllarda
nörobilim alanından elde edilen yeni bulgular, bilişsel psikoloji alanında
ileri sürülen görüşlerin beyinsel temeli de olabileceğine ilişkin çok heyecan
verici kanıtlar sunmaktadır. Dolayısıyla bilişsel-davranışçı terapinin sadece
düşünme tarzında değil, aynı zamanda, nöral fonksiyon ve yapılarda da
değişime yol açtığı görüşü yaygınlaşmaktadır. Önümüzdeki dönemde,
psikoterapi ve nörobilim arasındaki yakınlığın artacağı düşünülmektedir.
Alandaki bu yeni gelişmelerden hareketle, bizler de siz meslektaşlarımız
için bu iki alanı birleştirecek tarzda bir eğitim hedefledik. Kuramsal ve
süpervizyonlu uygulama boyutları olan bu iki aşamalı eğitimin amacı,
bilişsel-davranışçı terapileri kuramsal ve uygulama olarak nörobilimsel bir
temele oturtmaktır. Şimdiye kadar bizim yaptığımız uygulamalar, bu tür
bir sentezin, belki de ele alınan konuları daha da somutlaştırması
nedeniyle, danışanlar açısından da daha akla yatan, kabul edilebilir şekilde
algılandığını göstermiştir. Dolayısıyla BDT’nin ayrılmaz bir parçası olan ev
ödevlerinin yapılması ve danışanın işbirliğinin sağlanması bu yeni
yaklaşımla daha da kolaylaşmaktadır.
Hedeflenen Katılımcılar ve Ön Koşullar:
Programa, alanda çalışan psikolog, psikiyatri uzmanı ve psikolojik
danışmanlar ile bu alanlarda yüksek lisans, doktora ya da uzmanlık
eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ve asistanlar katılabilecektir.
Katılımcı sayısı 10-12 olarak belirlenmiştir.
Grup Liderleri : Prof. Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN
Dr. Psk.Yeşim TÜRKÖZ
Eğitim İçeriği:
1. Aşama: NBT-BDT Kuramsal Eğitimi
01. Hafta Nörobilim ve psikoterapi
02. Hafta Nörobilim ve sağlıklı işleyiş
03. Hafta Nörobilim ve psikopatolojk işleyiş
04. Hafta Anksiyete bozukluklarına nörobilimsel yaklaşım
05. Hafta Depresyona nörobilimsel yaklaşım
06. Hafta Nörobilim ve bilişsel-davranışçı terapiler
07. Hafta BDT Temel felsefesi, ilkeleri, etkililiği
08. Hafta BDT için değerlendirme
09. Hafta Bilgilerin bütünleştirilmesi, formülasyon ve nörobilimsel
açıklamaları
10. Hafta Ara sınav
11. Hafta Terapötik ilişki ve nörobilimsel yanı
12. Hafta Temel beceriler ve nörobilimsel yanı
13. Hafta Davranışsal değişime yönelik müdahaleler, nörobilimsel
açıklamaları
14. Hafta Bilişsel değişime yönelik müdahaleler, nörobilimsel
açıklamaları
15. Hafta Temel şemaların belirlenmesi ve değiştirilmesi, nörobilimsel
boyutları
16. Hafta Tedavinin sonlandırılması tekrarların önlenmesi
17. Hafta BDT zorlukları
18. Hafta Alandaki temel videoların izlenmesi ve tartışma
19. Hafta Alandaki temel videoların izlenmesi / tartışma / sonlandırma
20. Hafta Bitirme Sınavı
Eğitim Süresi:
60 saatlik kuramsal temel (3 saat x 20 hafta) (Ekim 2010- Şubat 2011
arası)
Yükümlülükler:
2 Sınav (ara sınav + bitirme sınavı): Geçme notu 70
%80 devam
Verilecek Belge: NBT-BDT Kuramsal Eğitimi Katılım Belgesi
2. Aşama: Süpervizyonlu NBT-BDT Uygulama Eğitimi
Ön koşul: NBT-BDT Eğitiminin 2. aşaması olan “Süpervizyonlu Uygulamalı
Eğitim” aşamasına katılabilmek için 1. Aşama’nın başarı ile tamamlanmış
olması gereklidir.
Süpervizyonlu uygulama eğitimi, 2 alt aşamadan oluşmaktadır. Her bir
aşamada, katılımcılar, bir danışan ile yaptıkları NBT-BDT uygulamasına
grup süpervizyonu alacaklardır. Süpervizyon eğitimi sonunda, her
katılımcının, iki ayrı danışan ile denetimli NBT-BDT yürütmüş olması
beklenmektedir.
İki aşama için de ayrı değerlendirme yapılacak ve ayrı başarı belgesi
verilecektir. Başarı belgesi alabilmek için o alt aşamada sürdürülen terapi
seanslarının en az 7’sinden başarılı bir değerlendirme almış olmak gerekir.
Verilecek Belge:
İki alt aşamadan da “başarı belgesi” almış olan katılımcılara “NBT-BDT
Denetimli Uygulama Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.
Eğitim Süresi:
1. Alt aşama: ( Mart 2011- Haziran 2011)
45 saatlik grup süpervizyonu (3 saat x 15 hafta)
2. Alt Aşama: ( Ekim 2011- Aralık 2011)
45 saatlik grup süpervizyonu (3 saat x 15 hafta)
Katılımcıların elde etmesi hedeflenen beceriler:
1. Çeşitli psikolojik sorunları olan vakaları BDT formatına uygun biçimde
formüle edebilmesi ve nörobilimsel bilgilerle bütünleştirebilmesi
2. Bir tedavi planını kavramlaştırıp düzenleyebilmesi
3. Seans içinde belirli becerileri gösterebilmesi: gündem oluşturabilme;
uygun bir şekilde geribildirim alabilme; empati ve anlayış gösterebilme;
kişilerarası iletişimde etkili olabilme; danışan terapist işbirliğini
sağlayabilme; terapi sürecindeki psikoeğitim çalışmalarını, nörobilimsel
bulgularla birleştirip danışanın anlayabileceği bir dille aktarabilme; zamanı
etkili, danışanın hızına uygun biçimde kullanabilme; Sokrat tarzı
sorgulamayı etkili biçimde uygulayıp, rehberlik yaparak buldurabilme;
temel bilişler ve davranışlara odaklanabilme; değişime yönelik bir strateji
geliştirebilme; bilişsel-davranışçı teknikleri kullanabilme; ev ödevlerini
verebilme ve takip edebilme
Başvuran tüm adaylarla öngörüşme yapılacaktır.
Sorularınız ve başvurularınız için Dr. Psk. Yeşim Türköz’ ü
aramanız rica olunur (tel: 0539 562 6889).
Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2010
Kontenjan sınırı olduğundan, başvuru sırası dikkate alınacaktır.
Eğitimin Başlangıç Tarihi: Ekim 2010
Yeri : Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi
Saniye Sokak No: 2/4 GOP/Ankara
Ücret : 1. Aşama: 2400 TL (6 x 400)
2. Aşama:
1. alt aşama: 1800 TL (5 x 360)
2. alt aşama: 1800 TL (5 x 360)
Katılımcıların Yararlanacağı Kaynaklar:
Alandaki temel Türkçe kitaplar:
1. Bilişsel Terapi ve Duygusal Bozukluklar (Aaron T. Beck, Litera
Yayıncılık, 2008)
2. Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Tedavi Planları ve
Girişimleri (Robert L. Leahy)
3. Bilişsel Terapi ve Uygulamaları, Robert L. Leahy, Litera
Yayıncılık)
4. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler (Ertuğrul Köroğlu)
5. Depresyon: Klinik Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi
(Hakan M. Türkçapar)
6. Psikoterapilerde Bilgi İşleme Süreçleri: Kuramdan
Uygulamaya (Metehan Irak (Ed.))
7. Bilişsel Terapi: Temel İlkeler ve Uygulama (Hakan M.
Türkçapar)
8. Bilişsel Psikoloji (Solso ve ark. ; Çev. Ayşe Ayçiçeği, Kitabevi
Yayıncılık, 2007)
9. Psikopatolojilerde Bilgi İşleme Süreçleri: Kuramdan
Uygulamaya (Ed. Metehan Irak, Hekimler Yayın Birliği)
10. Bilişsel Terapiler: Temel İlkeler ve Ötesi (Judith Beck; Çev.
Nesrin Hisli Şahin, Türk Psikologlar Derneği Yayınları)
11. Bağlanma Kuramı ve Nörobiyolojk kendilik gelişimi
açısından Kişilik Bozuklukları (James F. Masterson, Litera
Yayıncılık, 2008)
12. Kişilik bozukluklarının bilişsel terapisi, Aaron T. Beck, Arthur
Freeman, Denise D. Davis, Litera Yayıncılık, 2007, 2008, Istanbul
13. Bilişsel Terapide Direncin Aşılması (Robert L. Leahy, Litera
Yayıncılık,
14. Bilişsel Terapi-Depresyon (Hakan Türkçapar, Litera Yayıncılık)
15. Psikoterapi Vaka Formülasyonu El Kitabı (Tracy D. Eells, Litera
Yayıncılık)
16. Şema Terapi (Jeffry Young, Litera Yayıncılık)
17. Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler (Aaron T. Beck, Gary Emery,
Litera Yayıncılık)
18. Depresyonun Uyarlamalı Bilişsel Terapisi (Mark A Whisman,
Litera Yayıncılık)
19. İyi Hissetmek
20. Evinizdeki Terapist
21. Depresyonla Başaçıkmak (Ivy. Blackburn; Çev. Nesrin Hisli
Şahin ve Neslihan Rugancı)
22. Dergi: Türk Psikoloji Yazıları Özel Sayısı: Bilgi İşleme ve
Psikopatoloji, 1998, 1(1)
Eğiticilerin Kullandığı Kaynaklar:
1. The Neuroscience of Psychotherapy: Building and rebuilding the human
brain (Louis J. Cozolino, 2002)
2. Brain-Based Therapy with Adults: Evidence-based treatment for
everyday practice (John B. Arden ve Lloyd Linford, 2009)
3. Being a Brain-Wise Therapist: A Practical guide to interpersonal
neurobiology (Bonnie Badenoch, 2008)
4. Depression: Causes and treatment ( Aaron T. Beck ve Brad. A. Alford,
2009)
5. Evdence-Based Cogrnitive-Behavior Therapy (Keith Dobson ve Deborah
Dobson, 2010)
6. Cognitive Therapy of Depression (Aaron T.Beck, John a. Rush, Brian F.
Shaw ve Gary Emery, 1979)
7. Cognitive Psychology and Emotional Disorders ( j. Mark G. Williams,
Fraser N. Watts, Colin MacLeod ve Andrew Mathews, 1997).
8. Cognitive Processes in Depression (Lauren B. Alloy, 1988)
9. Handbook of Cognitive Therapy Techniques (Rian E. Mc Mullin, 1986)
10. Cognitive Therapy in Practice: A case formulation approach
(Jacqueline B.Persons, 1989)
11. Cognitive Therapy in Clinical Practice (Jan Scott, J. Mark G. Williams
ve Aaron T. Beck, 1989)
12. Interpersonal Process in Cognitive Therapy (Jeremy D. Safran ve
Zindel V. Segal, 1990)
13. A Practical Guide to Cognitive Thaerapy ( Dan Schuyler, 1991)
14. Advances in Cognitive Behavior therapy ( Dobson ve Craig, 1996)
15. Comprehensive Casebook of Cognitive Therapy (Freeman ve Dattilio,
1992)
16. Information Processing Approach to Clinical Psychology (Rick E.
Ingram, 1988)

Dr. Psk. Yesim Türköz
Klinik Psikolog
GÜNISIGI PSIKOLOJIK GELISIM MERKEZI
Saniye Sokak No:2/4
GOP – ANKARA
Tel: 0312 446 40 33
0539 562 68 89
http://yesimturkoz.blogcu.com

Psikoloji Eğitimleri:

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir